zondag 4 februari 2024 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): Marcus 1: 29-39
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Henri Sneller

Collecte: 1. Kerk in Actie: Bangladesh, beter bestand tegen klimaatverandering, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Thema: Iedereen is naar U op zoek!
Orgelspel
Welkom 
Intochtspsalm 27: 2
2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
   dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
   Hem dagelijks te loven met gezangen,
   te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
   Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
   Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
   aanschouwende hoe schoon en zuiver is
   zijn licht, verlichtende de duisternis.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtspsalm 27: 4
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
    zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
    Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
    die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
    Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
    Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
    Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
    ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
Gebed
Geloofsbelijdenis: Lied 340b 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 29-39
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar Hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken 37en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ 38Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’
39In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit.
Lied 837: 1 + 2 + 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
    speurend langs allerlei wegen:
    kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
    Meester, waar kom ik U tegen?
    Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
    moe van onszelf en zonder kracht,
    dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
    laten wij anderen bloeden,
    geven wij pijn en angsten door -
    neem ons dan onder uw hoede.
    Spreek uw genezend woord vol macht,
    dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
    Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -
    open mijn ogen en oren!
    Onrustig is mijn hart in mij,
    totdat het nieuw wordt geboren.
    Daarom zoekt U elk mensenkind.
    Zoek, herder, mij, opdat ik vind
    en steeds meer bij U zal horen.
Overdenking
Meditatieve stilte
Lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Dankgebed
Voorbeden  (accl) Lied 368d: 1
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Stil gebed
Onzevader
Aankondiging | inzameling van de gaven
Slotlied 42: 1 + 3
1. Evenals een moede hinde
    naar het klare water smacht,
    schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
    die ik ademloos verwacht.
    Ja, ik zoek zijn aangezicht,
    God van leven, God van licht.
    Wanneer zal ik Hem weer loven,
    juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
    vleugellam geslagen ziel,
    hoop op God en wees geborgen.
    Hij verheft wie nederviel.
    Eens verschijn ik voor de Heer,
    vindt mijn ziel het danklied weer.
    Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
    dikwijls aan de dood ontheven.
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen


Toelichting collecte
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug