zondag 5 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): Marilise Heus (ds. Lennart van Berkel)
Tekst(en): Matteüs 25: 1-13
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Kia najaarszending Colombia, 2 de kerk
Locatie: Domkerk


In de avonddienst lezen we het verhaal van de ‘wijze’ en ‘dwaze’ meisjes uit Matteüs 25:1-13. Vijf van hen hebben voldoende olie bij zich, hun lampen branden volop. De vijf anderen hebben daar niet aan gedacht, hun lampen doven uit. De olie wordt niet gedeeld, wat zit hier achter? Daar denk ik graag met u over na.  
Als onderdeel van mijn studie, is het de bedoeling dat ik oefen in het schrijven van een overweging en het voorgaan in vieringen. Samen met ds. Lennart van Berkel heb ik deze dienst vormgegeven. Vanavond is de eerste keer dat ik voor mag gaan en zie ernaar uit u daar te ontmoeten. Van harte welkom in deze viering! Marilise Heus  

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst:
Thema: Is jouw lamp gevuld?
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Evangelische liedbundel 218: 1 + 2

 1. Samen in de naam van Jezus
  heffen wij een loflied aan,
  want de Geest spreekt alle talen
  en doet ons elkaar verstaan.
  Samen bidden, samen zoeken
  naar het plan van onze Heer.
  Samen zingen en getuigen,
  samen leven tot Zijn eer
 
 1. Heel de wereld moet het weten
  dat God niet veranderd is.
  En Zijn liefde als een lichtstraal
  doordringt in de duisternis.
  't Werk van God is niet te keren
  omdat Hij erover waakt,
  en de Geest doorbreekt de grenzen
  die door mensen zijn gemaakt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Evangelische liedbundel 218: 3
 1. Prijs de Heer, de weg is open
  naar de Vader, naar elkaar.
  Jezus Christus, Triomfator,
  mijn Verlosser, Middelaar.
  Vader, met geheven handen
  breng ik U mijn dank en eer.
  't Is uw Geest die mij doet zeggen:
  Jezus Christus is de Heer
Gebed
Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 340b
   Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
   Schepper des hemels en der aarde.
   En in Jezus Christus,
   zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
   die ontvangen is van de heilige Geest,
   geboren uit de maagd Maria,
   die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
   is gekruisigd, gestorven en begraven,
   nedergedaald ter helle,
   ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
   opgevaren ten hemel,
   zittende ter rechterhand Gods,
   des almachtigen Vaders,
   vanwaar Hij komen zal om te oordelen
   de levenden en de doden.
   Ik geloof in de heilige Geest,
   ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
   de gemeenschap der heiligen,
   vergeving der zonden,
   wederopstanding des vleses
   en een eeuwig leven.
   Amen, amen, amen.

Lezing: Matteüs 25: 1-13 (NBV21)
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Evangelische liedbundel 262
   Uw woord is een lamp voor mijn voet
   en een licht op mijn pad.
   Uw woord is een lamp voor mijn voet
   en een licht op mijn pad.
   Uw woord is een lamp,
   Uw woord is een licht.
   Uw woord is een lamp voor mijn voet
   en een licht op mijn pad.                                 2x

Overdenking
Lied Stef Bos, geef licht.
Lied 1005: 1 + 2 + 5
1Zoekend naar licht hier in het duister, 
    zoeken wij U, waarheid en kracht.
    Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
    schijn in de donkere nacht.

    Christus, ons licht,
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
    zoekend naar hoop, troost in uw woord.
    Spreek door ons heen tot de verdrukten,
    zo wordt uw stem gehoord.

    Christus, ons licht,
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
    voor zoveel leed, zoveel gemis.
    Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
    totdat uw rijk hier is.

    Christus, ons licht,
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Dankgebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze vader
Aankondiging/mededelingen
Inzameling der gaven
Slotlied: Evangelische liedbundel 382
1. 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
    waar U bent zal de nacht verdwijnen
    Jezus licht van de wereld vernieuw ons
    levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
    Schijn in mij, schijn door mij.

    Kom Jezus kom
    vul dit land met Uw heerlijkheid
    kom Heil'ge Geest
    stort op ons Uw vuur
    zend Uw rivier
    laat Uw heil heel de aard vervullen
    spreek Heer, uw woord
    dat het licht overwint.

2. Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid
    uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
    door het bloed mag ik U toebehoren
    Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
    schijn in mij, schijn door mij.

    Kom Jezus kom
    vul dit land met Uw heerlijkheid
    kom Heil'ge Geest
    stort op ons Uw vuur
    zend Uw rivier
    laat Uw heil heel de aard vervullen
    spreek Heer, uw woord
    dat het licht overwint.

3. Staan wij oog in oog met u Heer
    Daalt uw stralende licht op ons neer
    Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
    U volmaakt wie volkomen zich geven
    schijn in mij, schijn door mij.
   
    Kom Jezus kom
    vul dit land met Uw heerlijkheid
    kom Heil'ge Geest
    stort op ons Uw vuur
    zend Uw rivier
    laat Uw heil heel de aard vervullen
    spreek Heer, uw woord
    dat het licht overwint.
Wegzending en zegen
Gezongen amen

 

terug