zondag 16 juni 2024 om 15.00 uur

't Centrum H.A.
Voorganger(s): ds. Magda Hazeleger, Naaldwijk
Tekst(en): Lukas 15: 1-10
Ouderling(en): Elly vd Berg-Moerman
Organist: Erna Brinkman

Orde van dienst

 • Thema: Verloren en gevonden
 • Pianospel
 • Welkom
 • Intochtslied 704: 1 + 2
1. Dankt, dankt nu allen God
    met hart en mond en handen,  
    die grote dingen doet
    hier en in alle landen,
    die ons van kindsbeen aan,
    ja, van de moederschoot,
    zijn vaderlijke hand
    en trouwe liefde bood.
2. Die eeuwig rijke God
    moge ons reeds in dit leven   
    een vrij en vrolijk hart
    en milde vrede geven.
    Die uit genade ons
    behoudt te allen tijd,
    is hier en overal
    een helper die bevrijdt. 
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Vervolg intochtslied 704: 3
3. Lof, eer en prijs zij God
    die troont in 't licht daarboven.
    Hem, Vader, Zoon en Geest
    moet heel de schepping loven.
    Van Hem, de ene Heer,
    gaf het verleden blijk,
    het heden zingt zijn eer,
    de toekomst is zijn rijk. 
 • Voorbereiding
 • Gebed
 • Lied 103c
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
    gij bestaat in zijn geduld,
    want uw leven is genezen
    en vergeven is uw schuld.
    Loof de Koning, loof de Koning,
    tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Looft Hem als uw vaadren deden,   
    eigent u zijn liefde toe,
    want Hij bergt u in zijn vrede,
    zegenend wordt Hij niet moe.
    Looft uw Vader, looft uw Vader,
    tot uw laatste adem toe.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
    Hij kent onze broze kracht.
    Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
    van de boze en zijn macht.
    Looft uw Heiland, looft uw Heiland,   
    die het licht is in de nacht.
 
 • Dienst van het woord
 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 15: 1-10
 • Lied 23c: 1 + 5
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
    wijst mij een groene streek;
    daar rust ik aan een stille stroom
    en niets dat mij ontbreekt.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
    Uw liefde, dag aan dag;
    en wonen zal ik in Gods huis,
    zo lang ik leven mag.
 • Meditatie
 • Meditatieve stilte
 • Gezang 170: 1 + 6 (LvK)
1. Meester, men zoekt U wijd en zijd,
    komend langs velerlei wegen.
    Oud'ren gaan rustig welbereid
    jongeren aarz'lend U tegen.
    Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
    eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,  
    hunkerend naar uwe zegen.
6. Koning, verheugd geloven wij
    wat uw getuigen verkonden:
    slechts onder uwe heerschappij
    heeft ons hart vrede gevonden.
    Daarom zoekt U elk mensenkind;  
    zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
    anders zo ga ik te gronde.
 
 • Voorbeden
 • Viering van het Heilig Avondmaal
 • Nodiging
 • Schuldbelijdenis
 • Tafelgebed (met lied 405:4)
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
    hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
    Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
    Drievuldig God, die één in wezen zijt.
 • Onze vader
 • Inzettingswoorden
 • We nemen deel aan het Avondmaal
 • Dankzegging
 • Slotlied 381: 5 + 6
5. Nu ik mijn hand strekte naar 't gebroken brood   
    en nam de beker, die Gij zelf mij boodt,
    hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
    berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
    Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
    Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
    in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
 • Wegzending en Zegen

Toelichting collecte
Zoals gebruikelijk collecteren we tijdens de Viering van het Heilig Avondmaal voor Streekverband De Tien. Het behoeft eigenlijk geen uitleg meer dat door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken elk jaar geld wordt ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Kijk eens op de website www.streekverband-de-tien.nl welke 6 projecten dat dit jaar zijn. 

terug