zondag 16 juni 2024 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): MatteĆ¼s 20: 1-16
Ouderling(en): Adriaan van Zanten
Organist: Henri Sneller

Koster: Arend vd Stok
Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Evert van den Berg
Bijbellezer: Marja Varekamp-Loran
Collecte: 1. Streekverband De Tien, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: De arbeiders in de wijngaard. Matteüs 20: 1-16

   
Orde van dienst:
Thema:
 Goedbeschouwd
Orgelspel
Luisterlied: Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
Welkom
Intochtspsalm 100: 1 + 2
1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
    Treed nader tot gij Hem omringt,
    gij aarde alom, zijn rijksdomein,
    zult voor de Heer dienstvaardig zijn.   
2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.   
    Hij schiep ons, Hem behoren wij,
    zijn volk, de schapen die Hij hoedt
    en als beminden weidt en voedt.’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 100: 3 + 4
3. Treed statig binnen door de poort.
    Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.   
    Hef hier voor God uw lofzang aan:
    Gebenedijd zijn grote naam
4. Want God is overstelpend goed,
    die ons in vrede wonen doet.
    Zijn goedheid is als morgendauw:
    elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
Gebed
Psalm 25: 3 + 4
3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen,  
    Heer, waarop ik biddend pleit:
    milde handen, vriendelijk’ogen
    zijn bij U van eeuwigheid.
    Denk toch aan de zonde niet
    van mijn onbedachte jaren!
    Heer, die al mijn ontrouw ziet,
    wil mij in uw goedheid sparen.
4. God is goed, Hij is waarachtig
    en gaat zijn getrouwen voor,
    brengt, aan zijn verbond gedachtig,  
    zondaars in het rechte spoor.
    Hij zal leiden ’t zacht gemoed
    in het effen recht des Heren:
    wie Hem ned’rig valt te voet,
    zal van Hem zijn wegen leren.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 20: 1-16
1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Psalm 107: 1 + 2
1. Gods goedheid houdt ons staande  
    zolang de wereld staat!
    Houd dan de lofzang gaande
    voor God die leven laat.
    Al wie door Hem bevrijd
    uit ongastvrije streken,
    naar huis wordt heengeleid,
    zal van zijn liefde spreken.
2. Al wie verbijsterd zwierven
    ver buiten heg en steg
    en haast van honger stierven,
    neervallend langs de weg, –
    geen thuis, geen toevluchtsoord  
    was hun nabijgekomen,
    had Hij hen niet gehoord
    en bij de hand genomen.
Verkondiging: Goedbeschouwd
Lied 412: 3 + 6
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
    Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
    Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
    ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.   
    U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
    U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
    Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
    geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen:
    ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen!   
    Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
    zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen   
Afkondigingen / mededelingen
Voorbeden
Stil gebed
Collecte  Aan uw tafel  (Sela)
Voorbereiding
We zijn allemaal door God uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd.
Om ons voor te bereiden op deze ontmoeting met Jezus en met elkaar,
ruimen we op, wat in de weg staat tussen U, ons en elkaar
brengen we het voor uw troon van liefde en genade

Gezongen schuldbelijdenis Lied 381: 1 t/m 5
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
    wil mij vergeven wat ik U misdeed;
    verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
    maar troost mij met uw woord: het is volbracht.  

2. Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis,
    het heilig feest van uw gedachtenis;
    Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
    in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
    voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
    zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
    en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
    waar is de bron waaruit ik drinken moet?
    Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
    voed mij en drenk mij met uw brood en wijn  

5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood   
    en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
    hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
    berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
Nodiging
We mogen de uitnodiging van Jezus horen. Mensen als u, jij en ik.
Laten we elkaar dan ook vandaag welkom heten aan het avondmaal,
door elkaar de vrede van Christus toe te wensen en kijk elkaar daarbij aan…

Vredegroet
Gezongen tafelgebed: Lied 975
1. Jezus roept hier mensen samen
    die in woord, gebed en lied
    Gods aanwezigheid beamen,
    geen belofte gaat teniet.
    Prijs nu God, die goed en trouw is,  
    prijs de Zoon, die mensen kent,
    prijs de Geest die als de Trooster
    zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden
    Hem als Heer van het heelal,
    hoeder van ons broze lichaam,
    redder van wie faalt of valt.
    Zing het uit, laat elk het horen,
    zing het heilige verhaal,
    zeg de wereld: Christus’ glorie
    is op aarde neergedaald.
3. Jezus roept ons tot de ander,
    zo verschillend als wij zijn,
    ras of huidskleur, rangen, standen -
    Jezus trekt geen scheidingslijn.
    Ga met vrienden en met vreemden,
    ga met mensen, groot en klein,
    ga met zaligen en zoekers,
    die op zoek naar waarheid zijn.

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
    breed en wereldwijd gedekt,
    waar de kerk bezit haar aardse
    hemelse ontmoetingsplek.
    Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,   
    deel het lied van liefde weer,
    deel het feest voor heilige zondaars,
    wees te gast bij God de Heer.
Vervolg tafelgebed
V:       Wij danken U, goede God
          om Jezus, uw lieve Zoon
          om zijn ontferming over mensen.
          Voor de bevrijdende kracht van zijn goedheid en genade
          Voor de macht van zijn Naam tot vrede en gerechtigheid
V:       Hij heeft zijn Geest gegeven
          Zodat wij kunnen leven als uw kinderen – door zijn geest verbonden

Laten we dan als uw kinderen samen bidden… verbonden met het Lichaam van Christus
Onze Vader

Instellingswoorden
Jezus is gekomen in Uw machtige naam,
want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft hij het brood genomen,
Hij dankte U, brak het brood, en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt,
doe dit telkens opnieuw om aan Mij te denken.”
Zo nam Jezus ook de beker met wijn
Hij dankte U, gaf de beker aan Zijn leerlingen en zei:
“Neem deze beker
en drink hier allemaal uit
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor jullie en velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doe dit, zo vaak als jullie die drinken,
om mij te gedenken.”

Gebed over de gaven
Heer, zend Uw Geest over deze gaven van brood en wijn
Verbind ons met elkaar in onze gebrokenheid en verdeeldheid
Herschep ons tot een vernieuwd Lichaam van Christus.
In Jezus Naam, AMEN

Delen van brood en wijn
V:       De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Jezus nodigt ons uit om brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen.
V:       Gelukkig u en jij, die welkom zijn aan de Maaltijd van de Heer
V:       Ontvangt dan nu, want alle dingen zijn gereed.

Gezongen dankgebed na de maaltijd: Lied 381: 6
6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
    Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
    Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
    in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Mededelingen
Slotlied – Hemelhoog 553: 1 + 2 (melodie psalm 150)
1. Dank U, Heer, voor al wat leeft,
    dank voor alles wat Gij geeft:
    voedsel, vreugde, overvloed -
    Gij zijt overstelpend goed!
    Dank U wel voor al wat groeide,
    wind en wolken, licht en lucht,
   velden vol van groene vrucht,
    dank dat duizend bloemen bloeiden!   
2. Al te veel bleef ongedaan;
    stil verwijtend zien ons aan
    armen, bedelend om brood –
    levend lijken zij al dood.
    Geef ons heden open handen,
    ogen om opnieuw te zien
    uw geboden, alle tien:
    vlammen die van liefde branden   

Zending en Zegen
Gezongen amen
Opwekking 849: Goedheid van God
Toelichting collecte
Zoals gebruikelijk collecteren we tijdens de Viering van het Heilig Avondmaal voor Streekverband De Tien. Het behoeft eigenlijk geen uitleg meer dat door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken elk jaar geld wordt ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Kijk eens op de website www.streekverband-de-tien.nl welke 6 projecten dat dit jaar zijn. 

terug