zondag 3 december 2023 om 09.30 uur

1e Advent
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Yvonne Lindhout-vd Berg
Organist: Leo Bouma

Beamer: Cees Vermeer
Streamer: Evert van den Berg
Bijbellezer: Elbert van der Akker
Collecte: 1. Noodhulp Israël & Gaza, 2 de kerk
Na de dienst: koffie
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Adventsproject kindernevendienst
Dit jaar worden de kinderen meegenomen naar kerstverhaal met verhalen uit het evangelie van Lucas. Van de aankondiging van de geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. Bij elke verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin. Voor in de kerk zijn er speciale “kerstballen” met illustraties uit het kerstverhaal. Tijdens het kindermoment kunnen deze ballen omgedraaid worden, zodat zichtbaar wordt wat het nieuwe begin is dat God geeft.

Kindernevendienst XL
Onderwerp: De geboorte van Johannes aangekondigd. Lucas 1: 5 - 1: 25

   
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom 
Kaarsjesgedicht door Lola
    De eerste kaars mag branden.
    Wij zien een beetje licht,
    dat ook voor ons gaat schijnen.
    Is dat geen mooi gezicht?
Project door leiding KND – inclusief openen kerstbal
Projectlied: Een nieuw begin
Intochtspsalm 112: 1 + 2
1. God zij geloofd en hoog geprezen.
    Welzalig die de Here vrezen.
    Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,
    zijn nageslacht is groot op aarde.
    Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen,    
    beërft een overvloed van zegen.
2. Zijn goede naam wordt nooit te schande,  
    zijn recht is veilig in Gods handen.
    Zelfs in de nacht ziet hij het dagen,
    een glans van liefde en welbehagen.
    Gods waarheid zal voor al de zijnen
    als zonlicht in het duister schijnen.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 112: 3
3. Wel hem, die geeft te allen tijde,
    die zich door liefde en recht laat leiden.
    Hij is standvastig, wankelt nimmer,
    zijn goede trouw bestaat voor immer.
    Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen,
    de Heer zal steeds zijn schuilplaats wezen.
Kyriëgebed
Lied 1005: 1 + 2 + 5
1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
    zoeken wij U, waarheid en kracht.
    Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
    schijn in de donkere nacht.
    Christus, ons licht, / schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht, / schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
    zoekend naar hoop, troost in uw woord.
    Spreek door ons heen tot de verdrukten,
    zo wordt uw stem gehoord.
    Christus, ons licht, / schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht, / schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
    voor zoveel leed, zoveel gemis.
    Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
    totdat uw rijk hier is.
    Christus, ons licht, / schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht, / schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Nieuwe Testament – Lucas 1: 5-25
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Lied 906: 7 + 8
7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, / afgezonderd in uw vrede.
    Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid / schouwen mag in geest en waarheid.
    Heer laat mij / even vrij
    als een adelaar stijgen, / zo word ik U eigen.

8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, / U ten heiligdom gegeven.
    Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, / dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
    Waar ik ga zit of sta,
    laat mij U aanschouwen, / met een stil vertrouwen.
Toelichting symbolisch bloemstuk
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 209
1. Heer Jezus, o Gij dageraad,
    wend naar ons toe uw licht gelaat.
    Uw Geest die in de waarheid leidt
    zij onze gids in deze tijd.

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht
    op U die ons verstand verlicht,
    opdat uw naam ons steeds nabij,
    uw lof op onze lippen zij,

3. totdat met alle eng'len saam
    wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
    en zien U in het zalig licht
    van aangezicht tot aangezicht.

Pastorale mededelingen
Gedenken 
Evangelische liedbundel 376: 1
1. Abba, Vader, U alleen, / U behoor ik toe.
    U alleen doorgrondt mijn hart, / U behoort het toe.
    Laat mijn hart steeds vurig zijn, / U laat nooit alleen.
    Abba, Vader, U alleen, / U behoor ik toe.

Gedenken
Evangelische liedbundel 413: 1 en refrein
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,    
    wond’re stad, zo hoog gebouwd.
    Nimmer heeft men op deez’ aarde   
    ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Refrein:  


 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Tijdens collecte luisterlied
Slotlied 442
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
    Verlos mij van mijn bange pijn!
    Zie, heel mijn hart staat voor U open
    en wil, o Heer, uw tempel zijn.
    O Gij, wien aarde en hemel zingen,
    verkwik mij met uw heilige gloed.
    Kom met uw zachte glans doordringen,    
    o zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
    waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
    Ik wil in ootmoed U ontvangen,
    mijn ziel en zinnen zijn bereid.
    Blijf in uw liefde mij bewaren,
    waar om mij heen de wereld woedt.
    O, mocht ik uwe troost ervaren:
    doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Wegzending en zegen
Gezongen Amen


Toelichting collecte
De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dan doen ze nu ook in Israël en Gaza. In Israël bieden ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.
In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden ze waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. Mogen we op uw financiële steun rekenen?


 

terug