zondag 19 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Jeanne Groenheide-Monna
Organist: Christian Hutter

Beamer: Edwin Bongaards
Streamer: Peter de Rijcke
Bijbellezer: Lydia Lijster-Wilmer
Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp:  Meester en slaaf. Philemon 1: 1 – 25

Orde van dienst:
Welkom
Intochtspsalm 116:1 + 3 + 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied 283: 1 + 2 + 3 + 4
Gebed
Schriftlezing: Psalm 86
1Een gebed van David.
Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.
2Behoed mij, want ik ben U toegewijd,
red uw dienaar, die op U vertrouwt,
U bent mijn God.
3Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot U,
4verblijd het hart van uw dienaar,
naar U verlang ik, Heer.
5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
6Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn smeken.
7In dit uur van mijn nood roep ik U aan,
want U geeft mij antwoord.
8Geen god is U gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.
9Alle volken, door U gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor U
en prijzen uw naam.
10U bent groot, U doet wonderen,
U alleen bent God.
11Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
12U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.
13Want U toont mij uw grote trouw,
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
14God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven,
zij houden U niet voor ogen.
15U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.
16Keer u tot mij en wees mij genadig,
schenk kracht aan uw dienaar,
red het kind van uw dienares.
17Geef mij een teken van uw goedheid,
dan staan mijn haters beschaamd, zij zien
dat U, HEER, mij bijstaat en troost.

Lied 518: 1 + 5
Verkondiging
Psalm 86: 5 + 7
Viering Heilig Avondmaal
Gebed
Inzameling van de gaven
Lied 389: 1 + 2 + 3 + 4 
Nodiging
Delen van brood en wijn
Lied 381: 6
Pastoralia
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen
Slotlied: Evangelische Liedbundel 341
Zegen

Toelichting collecte:
Zoals gebruikelijk collecteren we op Avondmaalszondag voor Streekverband De Tien. Eén van de 6 projecten die De Tien dit jaar steunt is Stichting Elim. Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis. Het doel van deze stichting is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan (Indonesië) zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. Er was veel vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt onderwezen aan meer dan honderd studenten. Kijk voor verdere informatie eens op www.stichting-elim.nl of op www.streekverband-de-tien.nl


terug