zondag 25 december 2022 om 09:30 uur

1e Kerstdag
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel & ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Wim de Vos
Streamer: Koos de Rijke
Klarinet: Josina van Dam-Prins 
               Mary Noordam
Bijbellezer: Tonny Ridder-Bos
Collecte: 1. Kerk in Actie; kinderen in de knel, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst:
Onderwerp: Wijze mannen verwachten de nieuwe koning
Op deze zondag staat Matteüs 2: 1-12 centraal: wijze mannen uit een ver land zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus.

Orde van dienst:
Klarinet: Hallelujah
Orgelspel
Lied – Weerklank 123

1. Heft aan, heft aan een luide zang,
    dat al wat leeft het horen!
    Laat blij het lied door groot en klein
    op deze dag gezongen zijn,
    dat Jezus is geboren!

2. Hij zetelt in geen trots paleis,
    vol pracht en praalvertoning.
    Hem wacht geen purper en geen kroon:   
    Een houten krib, dat is Zijn troon,
    een stal, zie daar Zijn woning!
3. Hef aan, het hart vol dank en lof,
    laat aard’ en hemel ’t horen!
    Hef aan, roept uit tot God, die leeft,   
    Die aard en hemel blijdschap geeft,
    want Jezus is geboren!
Lied 484
While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.

Refrein          Go, tell it on the mountain,
                      over the hills and everywhere;
                      go, tell it on the mountain
                      that Jesus Christ is born.

Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Refrein:   Go tell it
Welkom
Kaarsenversje
Intochtslied 475: 1 + 2
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,   
    Heer Jezus, licht en leven.
    Ik draag U als geschenken aan
    wat Gij mij hebt gegeven.
    U zij mijn hart en ziel gewijd,
    mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.   
    O neem ze aan als gaven.
2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
    zijt Gij voor mij geboren.
    Eer ik een woord van U vernam,
    hebt Gij mij uitverkoren.
    Voordat uw hand mij heeft gemaakt,    
    werd Gij een kindje, arm en naakt,
    hebt Gij U mij gegeven.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 478: 1 + 2
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
    ziet, hoe dat u God bemint,
    ziet vervuld der zielen wensen,
    ziet dit nieuwgeboren kind!
    Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,   
    ziet, die vorst is, zonder pracht,
    ziet, die ’t al is, in gebreken,
    ziet, die ’t licht is, in de nacht,
    ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
    wordt verstoten, wordt veracht.
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
    hoe men Hem in doeken windt,
    die met zijne godheid wandelt
    op de vleugels van de wind.
    Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
    zonder teken van verstand,
    die de hemel moet verblijden,
    die de kroon der wijsheid spant.
    Ziet, hoe tere is de Here,
    die ’t al draagt in zijne hand.
Kyriëgebed
Lied 481: 1 + 2
1. Hoor, de engelen zingen de eer
    van de nieuw geboren Heer!
    Vrede op aarde, ’t is vervuld:
    God verzoent der mensen schuld.   
    Voeg u, volken, in het koor,
    dat weerklinkt de hemel door,
    zing met algemene stem
    voor het kind van Betlehem!
    Hoor, de engelen zingen de eer
    van de nieuwgeboren Heer!
2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,   
    Here Christus, Vaders Zoon,
    wordt geboren uit een maagd
    op de tijd die God behaagt.
    Zonne der gerechtigheid,
    woord dat vlees geworden zijt,
    tussen alle mensen in
    in het menselijk gezin.
    Hoor, de engelen zingen de eer
    van de nieuwgeboren Heer!
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lied 520 (in wisselzang)
< 50 jaar  
De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,   
zij wisten niet hoe ver.
 
dames


 
Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.
heren:


 

‘O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in ’t oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?’
 
allen:


 
Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
‘Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.’
50+


 

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.
 
< 50 jaar 
Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.
 
allen:


 
De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.
Kindermoment
Sticker plakken en uitleg
Projectlied
In een wereld, soms zo duister,
Wordt al eeuwenlang gewacht,
Op een nieuwe morgen - luister,   
Hoor je ’t lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe wereld,
Al ons wachten wordt beloond.
Hij zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.
Refrein:
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht. (2x)    
Toelichting liturgisch bloemschikken
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 1: 18-25
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.
Klarinetspel: Mary did you know
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 2: 1-12
21Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Lied 506: 1
1. Wij trekken in een lange stoet
    op weg naar Betlehem,
    wij gaan uw koning tegemoet,
    o stad Jeruzalem!
    Gezegend die zijn komst begroet
    en knielen wil voor Hem!
    Wij loven U, koning en Heer,
    koning en Heer,
    Wij loven U, koning en Heer!
Verkondiging
Meditatief klarinetspel: Stille nacht
Psalm 111: 2 + 6
2. Zijn doen is louter majesteit,
    zijn luister, zijn gerechtigheid
    houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
    Genadig en barmhartig is
    de Heer, en zijn gedachtenis
    eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
6. Van alle wijsheid het begin
    is: vrees de Heer met ziel en zin,
    aanbid zijn wil met vrees en beven.
    Dit is het helderste verstand.
    Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.   
    Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Slotlied: Evangelische liedbundel 101
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen,
een welbehagen.
  Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zending en Zegen

Toelichting collecte Kerk in Actie Advent kinderen in de knel.
School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid Op veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De School van onze Dromen zet zich in om het onderwijs positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Nieuwe lesmethoden bevorderen het zelfvertrouwen en creativiteit van de kinderen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de School van onze Dromen en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte, via QR code  of maak uw gift over via  NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestante Gemeente De Lier o.v.v. collecte Advent Kinderen in de Knel. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kinderenoekrain  

terug