zaterdag 24 december 2022 om 22:30 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Tekst(en): Jesaja 9: 1 – 6 & Lucas 2: 1 – 7 & Lucas 2: 8 - 13 & Lucas 2: 15 – 20
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Wim Loef

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streamer: Herman Kassenberg
Bijbellezer: Martin Hulscher
Collecte: 1. Solidaridad, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Orde van dienst:
Stilte
Lied 483 
Welkom, stil gebed, bemoediging, groet
Lied 506: 1 + 2
Gebed
Lied 445: 1 + 4
Lezen: Jesaja 9: 1 – 6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
Orgelspel
Lied 448: 1 + 5 + 9                                                  
Lezen: Lucas 2: 1 – 7
De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
Lied 498: 1 + 2
Lezen: Lucas 2: 8 - 13
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Lied: Ere zij God
Korte overweging: Vrede en welbehagen
Lezen Lucas 2: 15 – 20
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Lied 476: 1 + 2 + 3 + 4
Korte overweging
Lied 488
Kerstjubel; Lied 487
Orgelspel
Gebeden
Collecten
Lied 481: 1 + 3 
Zegen
Orgelspel


Toelichting collecte Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Solidaridad werkt met en aan:

  • Werken met boeren en mijnwerkers en arbeiders
  • Verantwoord ondernemen stimuleren
  • Eerlijke regels najagen
  • In actie voor bewuste consumptie
Helpt u mee? Geef aan de collecte, maak gebruik van de QR code  of maak een bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestante gemeente De Lier  o.v.v. collecte Solidaridad De website staat vol tip voor een duurzaam leven. Heeft u even tijd dan is deze website meer dan de moeite waard. Solidaridad | Winst voor iedereen.
Het kan. Doe je mee?

terug