zondag 18 december 2022 om 19:00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Next Generation band

Collecte: 1. diaconie, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Vlotte kerstklassiekers en moderne Kerstsongs.

Orde van dienst:
Voor de dienst: 
Santa claus is coming to town
Jingle bell rock
Welkom
Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!
Stil gebed
Bemoediging en groet
Sterren, sterren 
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
Wat staat er in de sterren? Wat belooft dat allemaal?
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt.
Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in
staat opeens een heel bijzondere, waard om te bewonderen!
Wijst die op een nieuw begin?

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!
De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging, waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt.

Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor.
En de wijzen trekken in de nacht, aangewakkerd, onverwacht
ook voor ons een lichtend spoor.
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!
Gebed
Eventjes kerstmis
Band  Ballen en belletjes, lachen en spelletjes,
          zingen van schaapjes en stal.
          Kaarsen en etentjes, niemand die eventjes
          schelden en mopperen zal.

          Refrein
Allen  Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen klaar, even het vredesrefrein.
          Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen klaar,
          eventjes niemand meer pijn, moet dat niet altijd zo zijn?

Band  Vrede en herdertjes, ezel en sterretjes,
          kip of kalkoen op je bord.
          Engelenleventjes, kerstmis heel eventjes,
          kerstmis dat duurt veel te kort.

          Refrein
Allen  Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen klaar, even het vredesrefrein.
          Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen klaar,
          eventjes niemand meer pijn, moet dat niet altijd zo zijn?
Lucas 1: 26-33
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Mary did you know?
Lucas 1: 46-55
46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47mijn hart juicht om God, mijn redder:
48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
Mary's boy child
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day
And man will live for evermore, because of Christmas Day

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day

Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day

While shepherds watch their flocks by night
They see a bright new shining star
They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar

Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace"

And then they found a little nook in a stable all forlorn
And in a manger cold and dark, Mary's little boy was born

Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day

Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace"

Oh my Lord
You sent your son to save us
Oh my Lord
Your very self you gave us
Oh my Lord
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Oh my Lord
When in the crib they found him
Oh my Lord
A golden halo crowned him
Oh my Lord
They gathered all around him
To see him and adore

(This day will live forever)
Oh my Lord (So praise the Lord)
They had become to doubt you
Oh my Lord (He is the truth forever)
What did they know about you
Oh my Lord (So praise the Lord)
But they were lost without you
They needed you so bad (His light is shining on us)

Oh my Lord (So praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (So praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more
Lucas 2: 1-14
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
Hoor d’englen zingen eer
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Overdenking
Gloria in excelsis deo 
Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gebeden
Slotlied: Joy to the world
Joy to the world! the Lord is come;
Let Earth receive her King;
Let every heart prepare him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven, and nature sing.

Joy to the world! the Saviour reigns;
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills, and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders, of His love.

Wegzending en zegen
Vrolijk kerstfeest
Wonderbare raadsman / Wonderbare raadsman
Sterke god / Sterke god
Eeuwige vader / Eeuwige vader
Vredevorst / Vredevorst 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Vrede voor de wereld / Vrede voor de wereld
Heeft hij gebracht / Heeft hij gebracht
Vrijheid voor de volken / Vrijheid voor de volken
Licht in de nacht / Licht in de nacht

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Vrede voor de wereld / Vrede voor de wereld
Heeft hij gebracht / Heeft hij gebracht
Vrijheid voor de volken / Vrijheid voor de volken
Licht in de nacht / Licht in de nacht

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrolijk kerstfeest iedereen!terug