zondag 18 december 2022 om 09:30 uur

4e Advent
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Lucas 2: 22-35 & Lucas 2: 36-40
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Henri Sneller en Liora

Beamer: Cees Vermeer
Streamer: Evert vd Berg
Bijbellezer: Lydia Lijster-Wilmer
Collecte: 1. diaconie, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kerst koffieconcert
Zondagmorgen 18 december 2022 zal de harmonie van muziekvereniging Liora haar medewerking verlenen aan de kerkdienst. Na afloop van de dienst staat de koffie voor u klaar en verzorgt Liora nog een sfeervol concert. Alles staat in het teken van de nadere kerst. Er zullen herkenbare kerstmelodieën voorbij komen, maar ook de Bolero van Ravel, die speciaal voor deze periode van het jaar is bewerkt tot de Bolero de Noel. We vinden het leuk u op zondagmorgen 18 december in de Dom te begroeten. De dienst begint om 9.30 uur en rond 10.45 uur start het kerst koffieconcert van Liora o.lv. Wenceslaus Scheepmaker. Tot dan.

Kindernevendienst:
Onderwerp: Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus
Op deze zondag staat Lucas 2: 22-40 centraal: Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.

   
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Adventskaars + versje
Intochtslied 441: 1 + 2
1 Hoe zal ik U ontvangen,
   wat wordt mijn eerste groet,     
   U, ieders hartsverlangen,
   vervul ook mij met gloed.
   O Jezus licht der wereld,
   verlicht mij dat ik weet,
   waarmee ik u moet eren,
   u waardig welkom heet.
2 Heel Sion strooit haar palmen
   als vaandels voor uw voet.
   En ik stem in met psalmen
   waarmee ik U begroet.
   Zo zal ik U ontvangen:
   mijn lofzang is de twijg,
   mijn zangen zijn het vaandel
   dat zich in eerbied neigt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 118:1 + 5
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
   zijn liefde duurt in eeuwigheid.
   Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
   Dit zij het lied der priesterkoren:
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
   Gij, die de Heer vreest, laat het horen:     
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
   Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
   Hij is het, die mijn heil bewerkte.
   Ik loof de Heer mijn leven lang.
   Hoor in hun kamp Gods knechten zingen  
   nu Hij de zege heeft gebracht:
   Gods rechterhand doet grote dingen,
   Gods rechterhand heeft grote kracht!
Het goede leven: Leven uit het Licht: I Johannes 1:5-9
Lied 444:1 t/m 5
1 Nu daagt het in het oosten,
   het licht schijnt overal:
   Hij komt de volken troosten,
   die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
   van de eeuwenlange nacht.
   Een nieuwe dag gaat prijken    
   met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
   in schaduw van de dood,
   van God en mens verlaten -
   begroeten 't morgenrood.
4 De zonne, voor wier stralen
   het nachtelijk duister zwicht,
   en die zal zegepralen,
   is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,   
   het licht schijnt overal:
   Hij komt de volken troosten,
   die eeuwig heersen zal.
Gebed
Kindermoment
Projectlied
Lezing: Lucas 2: 22-35
Lied 159a: 1 + 2
1 Nu is het Woord gezegd
   waarmee, o Heer, uw knecht   
   wordt vrijgekocht in vrede,
   mijn ogen zijn vervuld
   van 't heil dat Gij onthult
   en dat Gij doet geschieden.
2 Gij hebt het opgericht
   voor aller aangezicht,
   een schouwspel voor de tijden,
   een licht is opgegaan,
   het zal de nacht verslaan
   en Israël verblijden.
Lezing: Lucas 2: 36-40
Lied 473: 1 + 3
1 Er is een roos ontloken
   uit barre wintergrond,
   zoals er was gesproken
   door der profeten mond.
   En Davids oud geslacht
   is weer opnieuw gaan bloeien    
   in 't midden van de nacht.
3 Die bloem van Gods behagen   
   heeft, naar Jesaja sprak,
   de winterkou verdragen
   als allerdorste tak.
   O roos als bloed zo rood,
   God komt zijn volk bezoeken
   in 't midden van de dood.
Verkondiging
Psalm 27: 7

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
   zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
   O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
   dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
   Wees dapper, hart houd altijd goede moed!
   Hij is getrouw, de bron van alle goed!
   Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
   wacht op de Heer en houd u onversaagd.
Pastoralia
Gedenken
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Slotlied 476: 1 + 2 + 4
1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
   Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
   Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
   Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
   Kyrieleis.

2 Christe Kyrie-leison, laat ons zingen blij,
   daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
   Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
   van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
   Kyrieleis.
4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
   zij zochten onze Here met offerand'.
   Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
   te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
   Kyrieleis.
Zegen
 

terug