Gemeenteavond

Op donderdag 20 juni a.s.  zal er  vanaf 19.45 uur een gemeenteavond worden gehouden in de Rank.
De volgende onderwerpen zullen dan aan de orde komen:

  1. Kerkelijke (in)zegening van alternatieve levensverbintenissen;
  2. Stand van zaken verenigingsproces;
  3. Pastoraal team;
  4. Interieuraanpassing van de Domkerk.
V.w.b. het belangrijke eerste punt van de agenda is het zo dat de kerkenraad na een zeer uitvoerige gedachtewisseling over dit onderwerp binnenkort een beslissing wil nemen.
Dit kan volgens de kerkorde echter pas als de gemeente hierover is “gekend en gehoord.”
Dit “kennen en horen” zal dan ook op deze avond plaatsvinden.
Reserveert u deze avond alvast in uw agenda ?  De agendapunten zijn er belangrijk genoeg voor!
Piet Buitelaar
(scriba).