Een historisch moment

Afgelopen woensdag  6 december waren de beide kerkenraden  en de wijkmedewerkers van de Domkerk- en Vredekerk gemeenten bijeen.
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst hebben de voorzitters en scriba’s van de beide gemeenten met hun handtekening  de intentieverklaring bekrachtigd.
Daarin hebben we vastgelegd dat de beide kerkenraden gezamenlijk de weg willen gaan om, binnen een redelijke termijn, te komen tot een Protestantse gemeente te De Lier.
Hiermee wordt er gevolg gegeven aan de nadrukkelijke wens van het overgrote deel van de beide kerkenraden.
We verwachten dat door het tekenen van de intentieverklaring  er een fundament ontstaat  waardoor we kunnen groeien naar meer eenheid. Dit zal niet alleen ruimte bieden aan een goed proces, maar ook ruimte geven tot herkenning in het geloof, gedeelde hoop en groei in liefde. Dit alles in het verlangen dat God dit proces zal zegenen.
De bijeenkomst werd in’ t Centrum gehouden en kreeg een extra glans doordat Dr. de Reuver, scriba van landelijk PKN,  een voordracht hield over zijn boek “Samen verder”.
Vier van onze predikanten hebben aan de hand van dit boek ook naar de kansen en mogelijkheden voor onze toekomstige kerk gekeken en dat met ons gedeeld.
Hierbij werden diverse aspecten van het samen kerk-zijn belicht. De uitkomsten zullen ons zeker helpen bij het nadenken over onze te vormen Protestantse gemeente.
Het was een buitengewone fijne en boeiende avond en een mooie opmaat naar de toekomst.
 
Hoe nu verder?
Er zal een stuurgroep ingesteld worden, die van beide kerkenraden de opdracht ontvangt de samenvoeging van de twee kerkelijke gemeenten voor te bereiden. In nauwe samenwerking zal de stuurgroep met de kerkenraden de benodigde stappen in kaart brengen. De kerkenraden houden de eindverantwoordelijkheid en zullen de gemeenten regelmatig informeren.
Het spreekt voor zich dat wij u van de ontwikkelingen op de hoogte  zullen houden.
 
Herman Meeuws                                                                       Cor van der Mark
Voorzitter KR Domkerkgemeente                                                Voorzitter KR Vredekerkgemeente