Een historische stap

Zoals U weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk  al geruime tijd over intensiever samengaan. Daarbij  zijn de diverse mogelijkheden uitgebreid aan de orde geweest.
Tevens zijn er twee gemeenteberaden gehouden waarbij alle opties tot intensievere samenwerking zijn besproken waarna de leden keuzes hebben gemaakt. Alle keuzes en opmerkingen uit die gemeenteberaden zijn in de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen en in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besproken.
Uit de gemeenteberaden kwam zeer duidelijk naar voren  dat er meer moet gebeuren dan alleen maar meer samenwerken. Er is een wens, noem het verlangen, om met elkaar één kerk te zijn. Dit en de uitkomsten van de kerkenraadsvergaderingen waren voor de voorzitters een goede basis om de leden van beide kerkenraden voor te stellen;
  toe te groeien naar vereniging (fusie) van de  Domkerkgemeente en Vredekerkgemeente tot de  Protestantse
   Gemeente De Lier”.
De leden van beide kerkenraden hebben in hun afzonderlijke vergadering van september jl. , na goede inhoudelijke gesprekken, van harte met dit voorstel ingestemd. Een historische stap was gezet.
 
Hoe nu verder?
Voor eind 2017  wordt door de voorzitters en de scriba’s  van beide kerkenraden een Intentieverklaring  getekend.
Deze intentieverklaring geeft alleen het verlangen weer om samen naar één Protestantse Gemeente te groeien. Waarbij we er naar streven om dit binnen redelijke termijn te realiseren. Daarnaast roepen de beide kerkenraden  elkaar op tot grote zorgvuldigheid en dat het proces voor beide gemeenten in tempo en te nemen stappen passend zal verlopen.
Tijdens dit proces blijven beide kerkenraden volledig zelfstandig en behouden zij hun rechtspersoonlijkheid.
 
Snel na het ondertekenen van de Intentieverklaring wordt er een stuurgroep ingesteld bestaande uit leden van beide gemeenten. Deze stuurgroep gaat onder begeleiding van de PKN adviseur onderzoeken wat er moet gebeuren om tot vereniging te kunnen komen. De stuurgroep onderzoekt ook hoe de gemeente eruit zal komen te zien met als uitgangspunt  dat de twee kerkgebouwen gehandhaafd blijven. De stuurgroep zal ook werkgroepen aanstellen, die onderdelen van de eenwording gaan voorbereiden.
Belangrijk in het hele proces is het overleg met de gemeenteleden. We zullen op diverse momenten met de leden over inhoudelijke onderwerpen van gedachten wisselen en daar waar nodig  over die onderwerpen om besluitvorming vragen.
Als het hele proces is afgerond en duidelijk is dat de vereniging  door kan gaan dan nemen de kerkenraden daartoe een besluit echter pas nadat de leden van beide gemeenten daarin gekend en daarover gehoord zijn.
Vervolgens moet het Breedmoderamen van de Classis nog goedkeuring verlenen voordat de notariële akte gepasseerd kan worden. Een heel traject dat de nodige tijd zal vergen.
 
De beide kerkenraden verwachten dat dit proces ook ruimte zal geven aanherkenning in het geloof, gedeelde hoop en groei in liefde. Dit alles in het verlangen dat God dit proces zal zegenen. Uw gebed is belangrijk. Daarom roepen we de gemeenteleden op om het proces met hun gebed te ondersteunen.
 
Herman Meeuws / Cor van der Mark
Voorzitter kerkenraad Domkerkgemeente/   Voorzitter kerkenraad Vredekerkgemeente