Vacatures in de Kerkenraad Domkerkgemeente

Wij zijn dankbaar u te kunnen melden dat   Jeanne Groenheide , Iepenhof 3, en Marina Vijverberg , Meerkoet 10, met hun benoeming als respectievelijk wijkouderling en wijkmedewerker hebben ingestemd.
Daarmee zijn er nu zes gemeenteleden benoemd, vier in een ambt binnen de kerkenraad en twee als wijkmedewerker. Nogmaals dat stemt ons dankbaar.
Maar we moeten helaas ook constateren dat er binnen de kerkenraad nog acht vacatures openstaan. Die betreffen zowel wijkouderlingen , een jeugdouderling en vacatures in de colleges van diakenen van kerkrentmeesters.
We voorzagen al dat moeilijk zou worden om het aantal ambtsdragers na Pinksteren op het huidige niveau te krijgen.  Daarom heeft de kerkenraad in oktober vorig jaar besloten om het aantal wijkouderlingen af te slanken. Om het pastoraat toch op peil te kunnen houden wilden we het aantal wijkmedewerkers uitbreiden. Daarnaast hebben we besloten om voor de colleges van diakenen en kerkrentmeesters een mix te maken van bestaande ambten en nieuwe afgeleide functies.
Bij de wijkmedewerkers komen we t.o.v. de  huidige situatie nog zes wijkmedewerkers tekort. Met de geplande uitbreiding zou dat een veelvoud betekenen.  
Onze lijst met mogelijke kandidaten voor of een ambt of voor de functie van wijkmedewerker is vrijwel  afgewerkt en we zien geen mogelijkheden meer om de lijst aan te vullen.
 
We moeten dus vaststellen dat ondanks de genomen maatregelen het niet is gelukt om de aangepaste aantallen vacatures ingevuld te krijgen. Hierdoor zal er na Pinksteren een ongekende situatie ontstaan want op alle niveaus zullen we onderbezet zijn.
De kerkenraad zal naar wegen moeten zoeken en beslissingen moeten nemen om haar taken met minder mensen toch zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Daarbij speelt de aangekondigde vereniging met de Vredekerk natuurlijk ook een rol. We hebben in dat proces steeds gezegd niet overhaast te werk te willen gaan en daar houden wij ons ook aan. Van de andere kant kunnen wij wellicht nu al op enkele terreinen mogelijke kansen tot intensievere samenwerking benutten.
 
Maar hoe creatief we als kerkenraad ook zullen zijn we sluiten niet uit dat we sommige werkzaamheden anders of minder en in enkele gevallen niet meer zullen kunnen  uitvoeren.
Wij vragen uw begrip daarvoor.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de genomen maatregelen en besluiten.
 
We staan als kerkenraad voor een stevige uitdaging. We mogen er op vertrouwen dat onze hemelse Vader ons daarbij zal zegenen, wij zijn immers ook zijn gemeente.
Daarom vragen wij u het werk van de kerkenraad te steunen door in uw gebed de zegen voor ons werk te  vragen.
 
Herman Meeuws,                                                                        Jan Zijlstra,
Voorzitter Kerkenraad                                                                coördinerend scriba