Vacatures ambtsdragers

In de oktobervergadering van de Algemene Kerkenraad  is de vraag aan de orde geweest, wat de plannen zijn van de ambtsdragers die volgend jaar met Pinksteren aftredend zijn. Immers, aan de gemeente als geheel en de kerkenraad in het bijzonder, de opdracht om het bestuur van de kerk vóór die tijd weer compleet te krijgen. Volgens de huidige kerkorde kan een kerkenraadslid zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van 2, 3 of 4 jaar. De maximaal aaneengesloten zittingsperiode is 12 jaar.
Er zijn 23 ambtsdragers aftredend, daarvan hebben er zich 9 beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
wijkouderlingen: Jan D. van den Bos, Tiny Dankier-van der Schans, Rinus den Heijer, Martijn Keijzer en Peter Luijendijk;
ouderling belast met het scribaat: Jan Zijlstra;
jeugdouderling: Marcel Bongaards;
diakenen: Jannie van Eijk-Evegroen, René Herrie, José Stolze-van Vliet en Martin Varekamp;
ouderling-kerkrentmeesters: Pleun Poot, Marja Varekamp-Loran en Aat Vreugdenhil.
 
De volgende ambtsdragers zijn aftredend en wel beschikbaar voor een aantal jaren:
wijkouderlingen: Henk Boekestijn, Aad Noordam, Karin Poot-Boekestijn en Hennie Vreugdenhil-Stolze;
voorzitter kerkenraad: Herman Meeuws;
jeugdouderling: Elly de Nijs-Meijerink;
diakenen: Dirk Koppenol en Cor van Leeuwen;
ouderling-kerkrentmeester: Arie Hoogerbrugge.
Uiteraard zijn we heel dankbaar dat zij zich nog een aantal jaren als ambtsdrager willen inzetten.
 
Dit alles heeft tot gevolg dat er vacatures te vervullen zijn in de ambten van wijkouderling, scriba, jeugdouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester.
Officiële aanbevelingen van lidmaten die naar uw mening voor verkiezing van een bepaald ambt in aanmerking komen, kunnen schriftelijk en ondertekend door ten minste tien lidmaten van de gemeente tot uiterlijk 30 oktober worden ingediend bij de coördinerend scriba.
Naast deze officiële weg, wijzen wij u op de mogelijkheid om u zelf aan te melden.
U kunt als gemeente ook namen doorgeven onder vermelding van het ambt waarvoor u iemand geschikt vindt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw wijkouderling, een predikant of een scriba.
Degenen die een ambt aanvaarden zullen op Eerste Pinksterdag 2018 als ambtsdrager worden bevestigd. Nieuwe ambtsdragers kunnen rekenen op begeleiding vanuit de kerkenraad.
We hopen dat de vacatures binnen afzienbare tijd vervuld zullen zijn. 
Helpt u mee onder het motto: “Vraag niet wat de kerk voor u kan doen, maar wat u voor de kerk kunt doen!”
 
Een aantal wijkmedewerkers heeft er een periode van vier jaar (of een veelvoud daarvan) opzitten. Hen is/wordt gevraagd of zij bereid zijn hun taak voort te zetten. Binnenkort hopen we u daarover nader te informeren.
 
Namens de kerkenraad,
Jan Zijlstra, coördinerend scriba