Verslag gemeenteavond 16 november 2016

Om half acht opent voorzitter Herman Meeuws de avond 

met een woord van welkom aan de ca. 120 aanwezigen, schriftlezing en gebed.
Piet Buitelaar geeft uitleg over het voornemen van de kerkenraad om de wijze van viering van het Heilig Avondmaal tijdens de morgendiensten te doen zoals al jaren tijdens de avonddiensten gebruikelijk is. De buitenring van de tafel zal worden bezet door ouders met kinderen en mensen die druivensap prefereren boven wijn, aangevuld met overige kerkgangers. De overige deelnemers nemen plaats in de te reserveren banken ter weerszijden van de kansel. Een grote meerderheid van de aanwezigen kan zich vinden in het idee. Wel zal nog een aantal praktische zaken nader moeten worden bekeken.           
Ds. Gerard van Velzen leidt het onderwerp “Pastoraat in de nabije toekomst” in. Pastoraat (herderen) is elkaar stimuleren het heil bij God te zoeken. Huisbezoek, groothuisbezoek en omzien naar elkaar bij lief en leed zijn daarbij belangrijke elementen. De vacatures voor pastoraal ouderling zijn ingevuld en de meeste vacatures voor wijkmedewerker eveneens. In een aantal wijken is er echter een tekort aan wijkmedewerkers en een aantal ouderlingen heeft meerdere wijken onder zijn/haar hoede. De huidige manier van werken zal in de nabije toekomst dan ook helaas niet overal haalbaar blijven. In wijken die geen ouderling of wijkmedewerker hebben zal gewerkt gaan worden met contactpersonen. Deze contactpersoon, die contacten met gemeenteleden heeft is zijn woonomgeving, schakelt bij eventuele bijzonderheden een ouderling of wijkmedewerker in die vervolgens verder actie onderneemt. De contactpersoon kan ook hand- en spandiensten verrichten. Het model kan geleidelijk worden ingevoerd. Voor wijken waar de huidige bezetting met ouderlingen en wijkmedewerkers goed functioneert hoeft er nog niets te veranderen.  
Agnes Gooijer licht het voorstel over avonddiensten, zoals dat door de pastores van Vredekerk en Domkerk is uitgewerkt, toe. Het idee is om maandelijks een gewone, traditionele dienst te houden, een zangdienst en een themadienst. Eens per twee maanden een jeugddienst en een Vesper- of Taizéviering. Jaarlijks zullen ook, net als nu, vier Avondmaalsvieringen gehouden worden. Gestreefd zal worden naar een vast ritme in de diensten. 2017 zal als pilotjaar worden benut; zijn de ervaringen positief dan gaat de wijziging per 2018 in.  
Herman Meeuws geeft de stand van zaken aan in het Samen-op-Weg-proces met de Vredekerk. Het  Beleidsplan 2014-2018 is voor ons nog steeds het uitgangspunt: de samenwerking stimuleren en waar mogelijk versterken en op termijn volledig samengaan tot één Protestantse Gemeente De Lier. De kerkenraden van Vredekerk en Domkerk hebben zich medio vorig jaar met overgrote meerderheid uitgesproken voor het actief werken aan een samensmelting van beide gemeenten. Daarbij wordt gestreefd om het proces uiterlijk per 1 januari 2025 af te ronden. Onze kerkenraad heeft inmiddels verder nagedacht over kerkgebouwen, kerkdiensten, kerkenraden en financiën. De gemeente zal nadrukkelijk bij het eenwordingsproces worden betrokken. Van belang is dat het gecompliceerde proces zorgvuldig verloopt. Vervolgstappen in de tijdrovende procedure moeten steeds in goed overleg tussen de moderamina, kerkenraden en gemeenten van beide kerken worden gezet.            
Pleun Poot licht de begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters toe. De begroting laat een positief resultaat zien. De vrijwillige bijdragen en de opbrengst van de bazaar hebben daarin een belangrijk aandeel.
De stand van zaken rond de vervulling van de vacature voor organist wordt weergegeven.
In groepjes wordt tenslotte nog gesproken over wijziging inrichting van de kerk. Liturgisch centrum, zitplaatsen, gebruik van het koor en beamerschermen komen o.a. ter sprake. Er komen heel veel ideeën en suggesties los, die door de kerkenraad verder worden geanalyseerd.
Ook de reacties op de andere behandelde onderwerpen zullen door de kerkenraad bij een verdere besluitvorming betrokken worden.
De geslaagde avond, die in een prettige sfeer is verlopen, wordt even na tien uur door ds. Bart Schoone met gebed afgesloten.


Jan Zijlstra (scriba)
 
 
Inrichting Kerk:

Op onze druk bezochte gemeenteavond is bij het laatste agendapunt  hard gewerkt.  Na een korte inleiding zijn er ter inspiratie ook 2 foto´s van het oude interieur van de kerk uit 1930-1940 getoond.                           
In 12 groepen is er daarna volop gediscussieerd over de inrichting van onze Domkerk. Er zijn veel ideeën over  het liturgisch centrum met podium, plaats van banken en stoelen, het gebruik van het koor, de opstelling van beamerschermen en overige suggesties op papier gezet. Meerdere ideeën op een plattegrond van de kerk ingetekend, waaronder ook een kansel/liturgisch centrum  voor het koor.                                                                                                           
De kerkrentmeesters gaan aan de slag met al deze suggesties over de inrichting van onze Domkerk. Om te beginnen willen we de opstelling van de stoelen in het koor veranderen. We maken een proefopstelling  van 4 rijen stoelen  achter de banken, waar je achterlangs kan lopen van het zaaltje naar de consistorie.  Het koor is dan beter te gebruiken, ook bij het koffiedrinken.  Komende zondag is de doopdienst met  4 gezinnen  een mooie gelegenheid om dit uit te proberen.
Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over  aanpassingen van de inrichting van onze kerk. De meningen en ervaringen van onze gemeenteleden  horen wij graag ook in de komende tijd.

De kerkrentmeesters